Pfuma mukati (uye mushure) muchato

Pfuma mukati (uye mushure) muchato

Kuroora kana kuroorwa ndizvo zvamunoita kana muchipengesana murudo. Zvinosuruvarisa, zvinowanzoitika zvakakwana kuti mushure mechinguva, vanhu havachadi kuroorana kune mumwe nemumwe. Kurambana hakuwanzoenda zvakanaka sekupinda muwanano. Muzviitiko zvakawanda, vanhu vanoitirana nharo pamusoro pechinenge chinhu chiri chose chinobatanidzwa mukurambana. Chimwe chezvinhu izvi ipfuma. Ndiani anekodzero yekuita kana iwe nemumwe wako mukaparadzana?

Hurongwa hwakawanda hunogona kuitwa paunopinda muwanano, zvinova zvinokanganisa zvakanyanya pfuma yako newawakambodanana naye (waimbova) mukati uye mushure memuchato. Kungava kuchenjera kufunga nezvazvo musati maroorana, sezvo zvingava nemigumisiro inosvika kure. Iyi blog inokurukura dzakasiyana siyana dzezvivakwa zvewanano nemhedzisiro yadzo maererano nemuridzi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvese zvinokurukurwa mune ino blog zvinoshanda zvakafanana kune yakanyoreswa mubatanidzwa.

Community of goods

Pasi pemutemo mubatanidzwa wemidziyo wepamutemo unongoshanda kana mapato aroorana. Izvi zvine mhedzisiro yekuti midziyo yese iwe nemumwe wako ndeyenyu makabatana kubva panguva yekuroorana. Zvisinei, zvakakosha pano kusiyanisa michato isati yasvika uye shure kwe1 Ndira 2018. Kana wakaroora pamberi pe1 Ndira 2018, a general community of property inoshanda. Izvi zvinoreva kuti zvinhu ZVESE ndezvenyu pamwe chete. Hazvinei kuti wakaiwana musati maroorana here kana kuti mukati memuchato. Izvi hazvina kusiyana kana toreva nezvechipo kana nhaka. Kana mazorambana, midziyo yese inofanira kugovaniswa. Mese mune kodzero yehafu yepfuma. Wakaroora here mushure me1 Ndira 2018? Zvadaro the limited community of property inoshanda. Chete pfuma yamakawana muwanano ndeyenyu mese. Zvinhu kubva musati maroorana zvinosara zvemudiwa wavakanga vagara vasati varoorana. Izvi zvinoreva kuti unenge uine pfuma shoma yekugovana pakurambana.

Mamiriro ewanano

Iwe nemumwe wako munoda kuchengetedza pfuma yenyu here? Kana zvakadaro, munogona kuita zvibvumirano musati maroorana panguva yokuroorana. Ichi chingori chibvumirano pakati pevakaroorana vaviri umo zvibvumirano zvinoitwa pamusoro pepfuma, pakati pezvimwe zvinhu. Musiyano unogona kuitwa pakati pemhando nhatu dzakasiyana dzezvibvumirano zvepamberi pemuchato.

Kusabatanidzwa kunotonhora

Chinhu chekutanga ndechekusabatanidzwa kunotonhora. Izvi zvinosanganisira kubvumirana muchibvumirano cheprenuptial kuti hapana mubatanidzwa wemidziyo zvachose. Vadyidzani vacho vanobva varonga kuti mihoro yavo nemidziyo zvisafambire pamwe chete kana kusatamiswa neimwe nzira. Kana muchato usina ushamwari unopera, avo vaimbodanana navo havana zvakawanda zvokupatsanura. Izvi zvinodaro nekuti hapana pfuma yakabatana.

Periodic settlement clause

Mukuwedzera, chibvumirano cheprenuptial chinogona kunge chine periodic settlement clause. Izvi zvinoreva kuti pane midziyo yakasiyana, uye naizvozvo midziyo, asi mari iyo panguva yewanano inofanira kugoverwa gore negore. Izvi zvinoreva kuti pakuroorana, panofanira kubvumirana gore negore kuti imari ipi yakawanikwa gore iroro uye zvinhu zvitsva ndezvaani. Pachatanuro, naizvozvo, muchiitiko ichocho, zvinhu bedzi nemari zvegore iroro zvinofanira kukamurwa. Mukuita, zvisinei, vakwanyina vanowanzokundikana kuita gadziriro yacho gore negore mukati mokuroorana kwavo. Somugumisiro, panguva yokurambana, mari yose nezvinhu zvakatengwa kana kuti zvakagamuchirwa mukati meroorano zvichiri kufanira kukamurwa. Sezvo kwakaoma kuziva pashure pacho kuti pfuma ipi yakawanwa rini, iyi inowanzova pfundo rekurukurirano mukati mechatanuro. Saka zvakakosha, kana chirevo che periodic settlement chikasanganisirwa muchibvumirano cheprenuptial, kunyatsoita kupatsanurwa kwegore negore.

Final settlement clause

Pakupedzisira, zvinokwanisika kuisa chikamu chekupedzisira chekuverenga muchibvumirano cheprenuptial. Izvi zvinoreva kuti, kana mukarambana, midziyo yese inokodzera kugadziriswa ichagovaniswa sekunge paive nenharaunda yemidziyo. Chibvumirano cheprenuptial chinowanzo tsanangurawo kuti ndezvipi zvivakwa zvinopinda muchibvumirano ichi. Semuenzaniso, zvinogona kutenderanwa kuti imwe midziyo ndeyemumwe wevakaroorana uye haifaniri kugadziriswa, kana kuti pfuma yakatorwa panguva yemuchato ndiyo chete inogadziriswa. Midziyo inobatwa nechikamu chekugadzirisa zvinozopatsanurwa nehafu pakurambana.

Ungade here mazano pamusoro pemhando dzakasiyana dzegadziriro yemidziyo yewanano? Kana kuti unoda nhungamiro yepamutemo here pakurambana kwako? Wobva wabata Law & More. Our magweta emhuri achafara kukubatsira!

Law & More