Kusarura kwepamuviri pakuwedzerwa kwechibvumirano chebasa

Kusarura kwepamuviri pakuwedzerwa kwechibvumirano chebasa

ziviso

Law & More nguva pfupi yadarika akapa zano mushandi weWijeindhoven Nheyo muchikumbiro chake kuHuman Rights Board (College Rechten voor de Mens) yekuti hwaro hwacho hwakaita musiyano unorambidzwa pahwaro hwebonde nekuda kwenhumbu yake uye kubata chichemo chake cherusarura nekuregeredza.

Dare reHuman Rights Board isangano rakazvimirira rekutonga iro, pakati pezvimwe zvinhu, rinotonga panyaya dzemunhu mumwe nemumwe kunyangwe paine rusarura kubasa, mudzidzo kana semutengi.

Stichting Wijeindhoven ihwaro rinoita basa remanisiparati ye Eindhoven mumunda wesocial domain. Nheyo yacho ine vashandi ve450 uye inoshanda pane bhajeti yeEUR 30 miriyoni. Pavashandi ivavo, vamwe mazana mana mageneralists vanoramba vachionana nevamwe 400 Eindhoven vagari vanobva muzvikwata zvisere zvevavakidzani. Mutengi wedu aive mumwe we generalists.

Musi wa16 Mbudzi 2023, Bhodhi rakapa mutongo waro.

Mushandirwi akaita rusaruro rwakarambidzwa

Mukutonga, mutengi wedu akapomera chokwadi chinopa rusarura pakati pevarume. Dare rakaona, zvichibva pane zvaakaendesa, kuti kuita kwake kwaizadzisa zvaidiwa. Uyezve, mushandirwi haana kumbomufonera kuti azvidavirire pamusoro pekusakwana mukuita kwake.

Mushandi akanga asipo kwenguva yakati nokuda kwenhumbu uye kuva mubereki. Kana zvisina kudaro, akanga asina kumboshaikwa. Asati aenda, akanga achiri kuwana mvumo yekupinda kudzidziswa.

Zuva radzoka, mushandi akaita musangano nasupervisor wake uye nemukuru wake wezvevashandi. Pakukurukurirana, zvakaratidzwa kuti basa romushandi raisazoenderera mberi mushure mekupera kwekondirakiti yake yenguva pfupi.

Mushandirwi akazotaura kuti chisarudzo chekusavandudza chaizokonzerwa nekusaonekwa panzvimbo yebasa. Izvi zvinoshamisa nekuti mushandi aive nechinzvimbo chekufamba uye nokudaro ainyanya kushanda pahwaro hwemunhu oga.

Dare rinoona kuti:

'mumhan'arirwi akatadza kuratidza (kusavapo kune chekuita nemimba yemushandi) kwaisava chikonzero chekusavandudza kondirakiti yebasa. Mupomerwi nokudaro akaita rusaruro rwakananga pamusoro pemunhukadzi. Rusarura rwakananga runorambidzwa kunze kwekunge pasave nemutemo. Hazvina kuita nharo kana kuratidzwa kuti ndizvo zvazviri. Naizvozvo Bhodhi rinoona kuti mupomerwi akaita rusaruro rwakarambidzwa kune anenge achinyorera nekusapinda muchibvumirano chitsva chebasa nemunyoreri. "

Kusangwarira kubata chichemo cherusarura

Yakanga isingazivikanwe mukati meWijeindhoven kupi uye sei kukwidza chichemo cherusarura. Naizvozvo, mushandi akanyorera sarura kumukuru uye maneja chichemo cherusarura. Mutungamiriri wacho akapindura kuti akanga abvunza mukati uye, pachikonzero ichocho, haana kubvumirana nemaonero omushandi. Mutungamiriri anonongedza mukana wekumhan'ara kune chipangamazano wezvakavanzika wekunze. Chichemo chinobva chamhan'arwa kune chipangamazano iyeye chakavanzika. Wekupedzisira anobva azivisa kuti ari kupomerwa ari pakero isiri iyo. Mupangamazano wezvakavanzika anomuudza kuti haaite kutsvaga chokwadi, sekunzwa mativi ese enharo kana kuita ongororo. Mushandi wacho anozokumbira mutungamiriri zvakare kuti agadzirise chichemo chacho. Mutungamiriri anobva amuudza kuti anoramba aine chinzvimbo chake nekuti chichemo chakatumirwa hachina chokwadi chitsva uye mamiriro ezvinhu.

Mushure mekuzivisa kuti chimwe danho rakanga ratorwa neHuman Rights Board, Wijeindhoven yakaratidza kuti yaida kukurukura nezvekuenderera mberi kwebasa kana muripo pachinei chekuti chichemo kubhodhi chibviswe.

Dare rinocherechedza zvinotevera maererano neizvi:

“kuti, pasinei nekunyunyuta kwerusaruro kwomumhan’ari kwakanyatsofungwa uye kwakasimba, mupomerwi haana kuzoongororazve chichemo chacho. Sekuona kweBoard, mupomerwi aifanira kunge akaita saizvozvo. Muchiitiko chakadaro, mhinduro yemutungamiriri yakapfupika haigone kukwana. Nekutonga, pasina kunzwa, kuti pakanga pasina chinhu chakakwana chekunyunyuta kwerusaruro, mumiririri akakundikana musengwa wake wekubata chichemo chemumhari nemazvo. Uyezve, kunyunyuta kwerusarura nguva dzose kunoda mhinduro ine musoro. "

Mhinduro kubva kuna Wijeindhoven

Maererano Eindhovens Dagblad, WijeindhovenMhinduro yaJehovha ndeiyi: “Tinotora mutongo uyu zvakanyanya. Rusarura chero rwupi zvarwo runopesana nemaitiro edu nehunhu. Tinodemba kuti isu tisingazivi takapa fungidziro yekuti hatina kuvandudza kondirakiti nekuda kwekunyunyuta kwepamuviri. Tichateerera zano racho toongorora matanho ekuvandudza atinofanira kutora.”

Mhinduro kubva Law & More

Law & More inotambira mutongo weHuman Rights Board. Iyo femu inofara kubatsira mukurwisa rusarura. Rusarura rwune chekuita nenhumbu ngaparwirwe kukurudzira kuenzana kwevakadzi pabasa.

Law & More