Batsirai, ndasungwa Image

Batsirai, ndasungwa

Kana wamiswa semufungiri nemupurisa ari kuferefeta, ane kodzero yekuziva kuti ndiani wako kuti azive waari kubata naye.

Zvisinei, kusungwa kwemunhu anofungidzirwa kunogona kuitika nenzira mbiri, red-handed kana kwete red-handed.

Red-handed

Wakamboonekwa uchipara mhosva here? Ipapo chero munhu anogona kukusunga. Kana mupurisa anoferefeta akaita izvi, mupurisa anokutora akananga kunzvimbo kunobvunzurudzwa. Chinhu chekutanga chauchaudzwa nemupurisa ari kuferefeta kana akakusunga neruoko ndechekuti: “Une kodzero yekunyarara, uye une kodzero kugweta”. Semunhu anofungirwa, une kodzero kana wasungwa, uye unofanira kucherechedza kodzero idzi. Semuenzaniso, hausungirwe kupindura mibvunzo, gweta rinogona kukubatsira, une kodzero yekuva muturikiri, uye unogona kuongorora magwaro ako ekutongwa. Mupurisa ane kodzero zvakare pakusungwa kwako. Semuenzaniso, mupurisa anoferefeta anogona kutsvaga chero nzvimbo uye kuongorora chero zvipfeko kana zvinhu zvaunenge wakatakura.

Kwete red-handed

Kana uchifungirwa kuti wakapara mhosva yechibhakera, unosungwa nemupurisa ari kuferefeta nemirairo yemuchuchisi wehurumende. Zvakadaro, fungidziro iyi inofanirwa kuve ine chekuita nemhosva inobvumidzwa kuvharirwa pamberi pekutongwa kwayo. Idzi imhosva dzakatemerwa mutongo wemakore mana kana kudarika. Kuvharirwa kusati kwatongwa ndekwekuti munhu anofungirwa anovharirwa muchitokisi achimirira mutongo wemutongi.

The Investigation

Mushure mekunge wasungwa, uchaendeswa nemupurisa anoferefeta kunzvimbo yekubvunzurudzwa. Kutongwa uku kumhan’arirwa kumubatsiri wemuchuchisi kana muchuchisi wehurumende pachake. Mushure mekutongwa, muchuchisi anogona kusarudza kuti oregedza musungwa here kana kumusunga kuti aenderere mberi neongororo. Kana iri yekupedzisira, unogona kuvharirwa kusvika maawa mapfumbamwe. Kunze kwekunge uchifungirwa mhosva inotenderwa kuvharirwa usati watongwa, unogona kuvharirwa kwemaawa mapfumbamwe. Zvakakosha kuziva kuti nguva iri pakati pe00:00 ne09:00 haiverengeki. Saka kana ukasungwa na23:00, temu yemaawa mapfumbamwe inopera na17:00. Mushure mekubvunzurudzwa nemuchuchisi wehurumende, anogona kusarudza kana zviri huchenjeri kukuchengetedza kwenguva yakareba nekuda kwekuferefeta. Izvi zvinodaidzwa kunzi remand in custody uye zvinokwanisika chete pamhosva dzinotenderwa kudzoka muhusungwa. Kuvharirwa kunotora mazuva matatu kunze kwekunge muchuchisi akazviona nekuchimbidza, saka mazuva matatu anowedzerwa nemamwe mazuva matatu. Mushure mekunge muchuchisi akubvunza mubvunzo, uchanzwikwa nemutongi ari kuongorora.

Unogona kuendesa chikumbiro chekusunungurwa kumutongi anoongorora nekuti kuvharirwa kwacho kwaive kusiri pamutemo. Izvi zvinoreva kuti iwe unotenda kuti haufanirwe kunge wakasungwa uye unoda kusunungurwa. Mutongi anoongorora anogona kubva asarudza pane izvi. Uchasunungurwa kana izvi zvabvumirwa wodzoserwa muchitokisi chemapurisa kana zvikarambwa.

Kuvharirwa kwenguva pfupi

Mushure mekumiswa muhusungwa, mutongi anogona kukupa murairo wekuti uvharwe nemirairo yemuchuchisi wehurumende. Izvi zvinoitika muimba yevasungwa kana kukamba yemapurisa uye zvinotora mazuva anosvika gumi nemana. Detention order inhanho yekutanga yekuvharirwa kusati kwatongwa. Ngatitii muchuchisi wehurumende aona zvakakodzera kuti akuchengetei muhusungwa kwenguva yakareba mushure menguva iyi. Kana zvakadaro, dare rinogona kurayira kuti munhu avharwe kana achinge akumbirwa nemuchuchisi wehurumende. Unobva wavharirwa kwemamwe mazuva makumi mapfumbamwe. Mushure meizvi, dare rinotonga, uye iwe uchaziva kuti iwe ucharangwa kana kusunungurwa. Nhamba yemazuva awakatorwa uchivharirwa nemapurisa, detention order, kana detention order inonzi pre-trial detention. Mutongi anogona kusarudza pakupa mutongo kuderedza mutongo wako nekubvisa remand kubva kunhamba yemazuva/mwedzi/makore auchafanira kupedza uri mujeri.

Law & More